Skip to main content

In het hart van Fryslân ligt het Natura 2000 gebied de Alde Feanen. Met ruim 2.140 hectare is dit nationaal park één van de grootste moerasgebieden in West-Europa. Het gebied heeft een afwisselend landschap met veel water en rietlanden en een grote diversiteit aan dieren en planten. Hierdoor zijn de Alde Feanen bijzonder aantrekkelijk voor de recreatie.

LIFE+ project

Vorig jaar is er door de Europese Unie 3,2 miljoen euro beschikbaar gesteld om de natuur- en waterkwaliteit in de Alde Feanen te  verbeteren. Deze  LIFE+ subsidie maakt het samen met een bijdrage van 3,2 miljoen van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Leeuwarden, It Fryske Gea en Stowa mogelijk om een aantal maatregelen uit te voeren om de natuurwaarden in het gebied te verbeteren.

Booming Business

Het LIFE+ project ‘Booming Business’ zet de komende jaren in op het herstellen van de natuur in de Alde Feanen, het verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van de bevaarbaarheid. Het project bestaat uit zes clusters van maatregelen. Deze zijn bedoeld om het laagveenmoerasgebied te herstellen en beschermen. De werkzaamheden vinden plaats in het gebied ten westen van de Vaarweg naar Drachten (het boezemdeel). De eerste werkzaamheden starten in het voorjaar van 2015.

Kijk voor meer informatie over het project op www.np-aldefeanen.nl.

LIFE